To my fellow MOTs, L'shanah tovah tikatev v'taihatem.